PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY ÚVODNÍ STRANA KONGRESOVA TURISTIKA AKTIVNI DOVOLENA CIRKEVNI PAMATKY KOUZLO HRADU A ZAMKU LAZNE ZLATA PRAHA KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ USTECKY KRAJ MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Pondělí 24.02.2020
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Základní informace o ČR
Česká NEJ
Kraje ČR
Turistické regiony
Turistické oblasti
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Pohádkové regiony
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Databanka akcí
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
PRAHA SRDCE EVROPY
  Město PRAHA
Pražská informační centra
Kalendář akcí v Praze
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
Kongresy a konference
Veletrhy a výstavy
Turistika a volný čas
  Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Pěší turistika
Agroturistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Sport a relaxace
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
Obchod a služby
  Služby motoristům
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba

Národní přírodní rezervace Porážky

Všivec statný
Všivec statný
k.ú.:Slavkov, Nová Lhota
výměra:49,76 ha
nadm. výška:540 - 610 m
vyhlášeno: 1987

Národní přírodní rezervace Porážky - rozsáhlý komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem, asi 1,5 km severně od Vápenek. Hlavním důvodem ochrany je výskyt všivce statného na jediném místě v České republice a desítky druhů orchidejí, tří druhů kosatců, hořce hořepníku aj. asi 1,5 km SSZ od obce Vápenky. Komplex typických bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především dubem. Roste zde řada ohrožených a chráněných druhů rostlin (střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, vstavač mužský a bezový, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, tořič čmelákovitý, hvozdík pyšný a jiné. V těchto lučních společenstvech žije i mnoho bezobratlých živočichů, zejména motýlů. Například jasoň dymnivkový, modrásek modrolesklý a modrolemý, perleťovec dvouřadý a kopřivový, žluťásek barvoměnný nebo bělásek topolový. (Bílé Karpaty)

Geologie - Bělokarpatská jednotka magurského flyše - svodnické souvrství - je tvořeno vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci (paleocén-maastricht). Reliéf v okolí NPR je silně vertikálně členitý a představuje jej plochá vrcholová část širokého hřbetu (zbytek zarovnaného povrchu) západně kóty 650,3 m n.m. Eluvia a svahové sedimenty vytvořily podmínky pro vznik kambizemě typické střední zrnitosti, na části území i kambizemě pseudoglejové.

Květena - Převládajícím typem vegetace jsou teplomilné travnaté porosty svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), které se zde vyskytují v neobvykle velké nadmořské výšce (600 m). Ve spodní části je aktivní sesuv, na kterém se střídají sušší místa na skeletovitém podloží s vlhkomilnými porosty. Najdeme zde i mokřady (asociace Angelico-Cirsietum oleracei) s pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum) a druhově bohatá lemová společenstva. V rezervaci bylo zjištěno téměř 300 druhů cévnatých rostlin, z nich je nejvýznamnější všivec statný (Pedicularis exaltata), který jinde v České republice neroste. Dále zde roste tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), pětiprstka žežulník hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp.densiflora), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kosatec trávovitý (Iris graminea), kosatec pestrý (Iris variegata), kozinec dánský (Astragalus danicus), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), plamének přímý (Clematis recta), len žlutý (Linum flavum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač obecný (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), na vlhkých místech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), vítod nahořklý (Polygala amarella) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). V roce 1997 zde byla objevena plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum).

Zvířena - Dosavadní průzkum ptáků prokázal výskyt např. bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), křepelky polní (Coturnix coturnix), strnada lučního (Miliaria calandra) a chřástala polního (Crex crex). Na luční společenstva a lesní okraje jsou vázány rozmanité druhy bezobratlých. Z ohrožených druhů motýlů zde byl zjištěn např. jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosymone), perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate) a p.kopřivový (Brenthis ino), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), bělopásek topolový (Limenitis populi). Žije zde i typický druh karpatských květnatých luk píďalka malebná (Coenocalpe lapidata). Z fytofágních brouků lze upozornit na dřepčíky Dibolia foersteri, Argopus ahrensi a Longitarsus tristis, nosatce Donus intermedius, krytonosce Mogulones curvistriatus, štítonoše Cassida murraea aj.

Využití - Lokalita byla v minulosti využívána jako jednosečná louka. V době kolektivizace byla občas přihnojena minerálními hnojivy. V roce 1978 byl v severní části lokality proveden nevhodný rekultivační zásah, jehož následkem došlo k sesuvu půdy, který na rozsáhlém území narušil vegetační kryt, místy odhalil podloží a téměř zničil populaci všivce. Navíc rekultivovaná část nad sesuvem byla oseta směsí kulturních odrůd trav a jetelovin. Po této události byla sesuvná plocha kosena ručně s pomocí brigádníků a stala se zajímavým místem pro studium sekundární sukcese. Je zde dokumentována obnova lučního porostu bez výrazného stadia ruderální vegetace. Současně byl studován vzácný poloparazitický všivec, kterého se podařilo namnožit v kultuře a vypěstovanými sazenicemi a doséváním semen byla posílena původní populace. V současné době zde roste a každoročně vykvétá asi 100 jedinců. Díky pravidelnému obhospodařování je dnes rezervace v dobrém stavu, jen mokřad místy zarůstá rákosem obecným a třtinou šedavou.

Poznámka - V ochranném pásmu rezervace, na Předních loukách, rostou dále srpovník karbincolistý, zvonek hadincovitý, hvozdík pyšný pravý, česnek kýlnatý a čestec (rozrazil) dlouholistý.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 575.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.BileKarpaty.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.03.2004 v 18:14 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
    FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
    TURISTIKA